Försäljnings- och leveransvillkor

I. Allmänt
1. Våra försäljnings- och leveransvillkor – nedan ”villkor” – gäller uteslutande; motstående eller från dessa villkor avvikande krav från kund erkänner vi inte. Våra villkor gäller även om vi utan förbehåll utför leverans till kund med kunskap om motstående eller från våra villkor avvikande krav från kunden.
2. Ordrar som adresseras till oss bekräftas skriftligen. Orderbekräftelserna ska omgående efter mottagandet noggrant kontrolleras av kunden. Alla däri angivna detaljer är bindande för orderhanteringen. Ändringar från kunden måste utan dröjsmål meddelas oss skriftligen.
3. Alla anbud som vi skapar är icke bindande. Ett avtal kommer till stånd först genom vår orderbekräftelse eller genom leverans. Om en order som adresseras till oss ankommer via e-post och mottagandet av detta e-postmeddelande bekräftas, utgör denna bekräftelse ingen orderbekräftelse.
4. Vi förbehåller oss upphovsrätten för kostnadsförslag, ritningar och andra underlag som skapas av oss. I de fall då anbud inte leder till en order, ska de ritningar och andra underlag som skapas av oss och bifogas anbuden utan dröjsmål återlämnas.
5. Vi sparar uppgifter om våra kunder inom ramen för våra ömsesidiga affärsrelationer i enlighet med bestämmelserna i tysk dataskyddslagstiftning.

II. Priser
1. Våra priser anges, om inte annat har avtalats, fritt fabrik inklusive normalförpackning i euro.
2. Priser i orderbekräftelser gäller uteslutande för de måttuppgifter och utföranden som anges där. Vid avvikelser från ordern, ändringar i utformning eller ytterligare tjänster som har efterfrågats av kund och utförts har vi rätt att fakturera rimliga pristillägg.
3. Lagstadgad mervärdesskatt är inte inkluderad i våra priser; den redovisas separat på fakturan med den nivå som gäller enligt lag vid fakturadatumet.

III. Betalningar
1. Betalningar ska ske enligt avtalade betalningsvillkor. Betalningar gäller som utförda den dag då vi förfogar över beloppet. De dras av från den äldsta skulden som har förfallit till betalning. Först för kostnader, räntor och därefter för huvudkravet.
2. Om inte annat har avtalats ska räkningar betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
3. Vid sen betalning har vi rätt att begära lagstadgad dröjsmålsränta. Vi förbehåller oss rätten att göra krav på ytterligare fördröjningsersättning gällande.
4. Rätt till kvittning föreligger endast när kundens motanspråk har fastställts rättsligt, är obestridligt eller har erkänts av oss i skriftlig form. Dessutom är kunden endast berättigad att utöva rätten till kvarstad i den mån kundens motanspråk grundas på samma avtalsförhållande.

IV. Leverans/Frakt
1. Den leveranstid som anges av oss förutsätter att kunden uppfyller sina förpliktelser korrekt och i tid. Med förbehåll för invändning om att ett åtagande inte fullgjorts.
2. Om kunden inte kan utföra accept eller om kunden uppsåtligt försummar andra skyldigheter att medverka, har vi rätt att begära ersättning för skador som vi åsamkas, inklusive eventuella merkostnader. Med förbehåll för anspråk eller rättigheter som sträcker sig utöver detta.
3. Om varan skickas på kundens begäran övergår risken för varans försvinnande eller tillfälliga försämring på kunden i och med leverans vid överenskommen leveranstid och senast i och med att varan lämnar fabriken/lagret. Detta gäller oberoende av om varan skickas från fullgörandeorten eller vem som står för fraktkostnaden. Om leveransen försenas genom kundens handlingar eller uttalanden, övergår risken på kunden redan den dag då varan är leveransklar.

V. Äganderättsförbehåll
1. Vi förbehåller oss äganderätten till varan tills dess att samtliga betalningar ur affärsrelationen med kunden har erlagts.
2. Om kunden inte uppfyller sina åtaganden, i synnerhet vid sen betalning, har vi efter en rimlig tidsfrist rätt att häva avtalet och ta tillbaka varan. Efter att den köpta varan har återtagits har vi rätt att tillgodogöra oss denna, intäkterna ska på motsvarande sätt dras av från fordringar gentemot kunden.
3. Kunden är förpliktigad att hantera varan varsamt och dessutom försäkra den tillräckligt och, i den utsträckning underhålls- och inspektionsarbeten är nödvändiga, genomföra dessa i rätt tid på egen bekostnad.
4. Vid pantsättning eller andra ingrepp av tredje part måste kunden omgående meddela oss detta skriftligen.
5. Kunden är berättigad att sälja varan vidare inom ramen för normal verksamhet; överlåter härmed emellertid redan nu samtliga framtida fordringar (inklusive respektive gällande mervärdesskatt), som uppstår till följd av en vidareförsäljning gentemot tredje part och motsvarande varans fakturavärde, till oss. Kunden är berättigad tills dess att fordringarna har krävts in, men förpliktar sig, i det fall kunden inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden, vid sen betalning eller om en ansökan om ackords- eller insolvensförfarande föreligger, att mot begäran från oss meddela oss namnen på köparna och tredje part samt fakturauppgifter för sålda varor.
6. Bearbetning eller omstrukturering av varan av kunden företas alltid för vår räkning. Om varan bearbetas eller blandas med andra föremål, förvärvar vi samäganderätt på den nya saken i relationen mellan varans värde och de andra bearbetade eller blandade föremålen vid tiden för bearbetningen.
7. Som säkerhet för fordringarna gentemot kunden, överlåter kunden även de fordringar till oss som uppstår gentemot tredje part till följd av att varan sammankopplas med en fastighet. CLAGE GmbH godkänner överlåtelsen.

VI. Garanti
1. Kundens garanti- och regressrätt förutsätter att kunden korrekt har uppfyllt de undersöknings- och anmärkningsplikter som kunden åläggs i enlighet med § 377 HGB (tyska konsumentlagen).
2. Mindre tekniska avvikelser i varans konstruktion eller utförande som är vanliga i handeln (t.ex. kvalitet, färg, storlek), som varken påverkar funktionsduglighet eller värde i väsentlig mån, utgör inga brister och utgör inte grund för garantianspråk.
3. Om en brist föreligger på varan vid tidpunkten för riskens övergång, kan kunden välja antingen att få bristen åtgärdad eller leverans av en ny felfri vara. Om bristen ska åtgärdas övertar vi samtliga kostnader som krävs för att åtgärda bristen, om dessa inte ökas till följd av att varan har transporterats till en annan ort än fullgörandeorten.
4. Garantin gäller inte brister eller skador till följd av felaktig hantering, användning eller montering av varan genom kunden eller tredje part. Därutöver är garantianspråk uteslutna vid varor som tredje part har arbetat på utan vårt godkännande.
5. Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår till följd av förkalkning, kemisk eller elektrokemisk påverkan eller som orsakas av användning av kompletterande delar, utbytesdelar, tillbehörsdelar eller armaturer som inte först har anpassats till vår vara samt om monterings- och bruksanvisningen inte beaktas.
6. Om kunden har mottagit varan och uppfyller garantianspråk på grund av garantirätt från egen kund, som är baserade på en befintlig brist hos varan vid tidpunkten för riskens övergång, har kunden endast rätt att kräva ersättning för förutsägbara kostnader som vanligtvis krävs för att åtgärda den typen av brist.
7. Lagstadgade garantitider gäller. Vid närings-, hantverks- eller industriverksamhet eller för liknande och jämförbara typer av verksamhet (t.ex. egenföretagare), gäller en preskriptionstid på ett år.

VII. Ansvar
1. Vid uppsåt eller grov vårdslöshet från vår sida eller från våra agenters sida ansvarar vi i enlighet med lagstadgade bestämmelser, likaså vid åsidosättandet av väsentliga avtalsplikter.
2. Ansvar vid skador mot liv, lem eller hälsa samt ansvar i enlighet med produktansvarslagen berörs inte av detta.
3. Vid vårdslöst orsakade materiella skador och förmögenhetsskador ansvarar CLAGE GmbH och dess agenter endast vid åsidosättandet av väsentliga avtalsplikter, emellertid bara till ett värde begränsat till förutsägbara och avtalstypiska skador vid den tid då avtalet ingicks.

VIII. Återtagande och avfallshantering
1. Av oss producerade varor, som faller under lagen för försäljning, återtagande och miljövänlig avfallshantering av elektriska apparater (ElektroG), kan utan kostnad lämnas in av konsumenter vid kommunala återvinningsstationer.
2. Kunder som mot en kostnad eller gratis avyttrar våra varor vidare till främmande tredje part, till närings-, hantverks- eller industriföretag eller andra som utövar liknande resp. jämförbara verksamheter, förpliktar sig gentemot oss att överta kostnaderna för en korrekt avfallshantering i enlighet med ElektroG.
3. Våra anspråk på övertagande av kostnaderna samt följdanspråk förfaller så snart vi via meddelande från kunden eller tredje part (t.ex.myndighet) får kännedom om de faktiskt uppkomna kostnaderna för avfallshanteringen.

IX. Jurisdiktion/Tillämplig lagstiftning/Lag gällande alternativ tvistlösning vid konsumentförhållanden/GDPR
1. Fullgörandeort och uteslutande jurisdiktion och för alla tvister som uppstår genom detta avtal gäller vårt företags säte (Lüneburg), om inte annat framgår av orderbekräftelsen.
2. Tysk lagstiftning gäller. Giltigheten hos den internationella köplagen (CISG) utesluts uttryckligen.
3. Vi är i princip inte villiga och inte förpliktigade att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumentmedlingsorgan.
4. CLAGE och tredje part som handlar i uppdrag av CLAGE har rätt att, för att uppfylla avtalade tjänster, inom ramen för kvalitets- och riskhantering och/eller fakturering, samla in, använda, överföra, spara och på annat sätt nyttja kundinformation som kan hänföras till bestämda individer (personuppgifter). CLAGE bearbetar personuppgifter uteslutande i enlighet med gällande lagstiftning, i synnerhet med hänsyn till GDPR och den tyska dataskyddslagen (BDSG), och hänvisar till sin integritetspolicy i enlighet med art. 13 i GDPR.
5. Om enskilda bestämmelser helt eller delvis är eller blir overksamma, påverkar detta inte giltigheten i övriga villkor.

CLAGE GmbH · 21337 Lüneburg · Tyskland
Bolagsregister Lüneburg, HRB 1159
VD: Jörg A. Gerdes, Joachim D. Gerdes
Momsregistreringsnummer: DE 116084519

Version: januari 2019