Skydd av personuppgifter

Förord

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade föreskrifter gällande skydd av personuppgifter samt denna integritetspolicy.

I allmänhet är det möjligt att använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Om personuppgifter (exempelvis namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor, sker detta, i största möjliga mån, frivilligt. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi upplyser om att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt och hållet skydda uppgifterna från åtkomst genom tredje part.

– – – – – – – – – –

Integritetspolicy i enlighet med artikel 13 i GDPR:

1. Inledning
Denna webbplats ställs till förfogande av CLAGE GmbH. Här nedan informerar vi dig, i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen GDPR om behandlingen av dina personuppgifter när du öppnar och använder vår webbplats.

2. Ansvar
Namn och kontaktuppgifter till ansvarig hittar du under Leverantörsinformation.

3. Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud når du skriftligen via post till adressen:
CLAGE GmbH
»Datenschutzbeauftragter«
Pirolweg 1-5
21337 Lüneburg
Tyskland
eller via e-post till datenschutz@clage.de

4. Behandling av personuppgifter

4.1. Allmän översikt över behandlingen

På vår webbplats används personuppgifter i följande syften:
– Visning av produkter och tjänster
– Kontakt med vårt team
– Visning av kartmaterial för att underlätta navigering
– Visning av företags- och produktfilmer
– Räckviddsanalys för optimering av webbplatsen
– Förbättrad kundservice

I det skyddade området på vår webbplats erbjuder vi följande tjänster till våra befintliga kunder:
– Registrering av enheter
– Servicerapporter
– Reservdelsshop
– Kundenkät
– Kontaktperson

4.2. Drift av webbplatsen

4.2.1. Typ och utsträckning av behandlingen av personuppgifter
Följande information som din webbläsare automatiskt överför till oss, behandlas vid besöket på vår webbplats:
– Webbläsarens typ/version
– Vilket operativsystem som används
– Namnet på den webbplats som besöktes innan
– Din dators IP-adress resp. hostname
– Datum och klockslag för begäran till servern

4.2.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av ovan nämnda personuppgifter sker av den ansvariga för att säkerställa korrekt drift av webbplatsen (för att uppfylla lagstadgade plikter, dvs. säker hantering enligt artikel 5, avsnitt punkt f i GDPR, som t.ex. för att skydda mot och utreda cyberangrepp).

4.2.3. Mottagare och kategorier av mottagare
Våra webbplatser tillhandahålls av företaget LüneCom Kommunikationslösungen GmbH, Marie-Curie-Str., 21337 Lüneburg, Tyskland och företaget Datadock, 1 Rue du Havre, 67100 Strasbourg, Frankrike. Tjänsteleverantörerna verkar som personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 i GDPR. Överföring av ovan nämnda data till andra mottagare sker endast om detta krävs för bekämpning av brott och/eller om vi av annan anledning är förpliktade till det enligt lag.

4.2.4. Lagringsperiod
Personuppgifter raderas automatiskt 4 veckor efter att relationen har upphört, om inga hinder finns i form av lagstadgade lagringsperioder.

4.2.5. Rätt till radering, invändning och rättelse
Insamlingen av data för att tillhandahålla webbplatsen och lagring av data i loggfiler är obligatorisk för drift av webbsidorna. Därför har inte användaren någon möjlighet att begära radering, invändning eller rättelse.

4.3. Användning av cookies

4.3.1. Typ och utsträckning av behandlingen av personuppgifter
Vår webbplats använder cookies för att erbjuda dig en bekväm onlinetjänst med många funktioner och för att verifiera din behörighet att utnyttja erbjudna tjänster. Cookies är textfiler som innehåller information för att kunna identifiera återkommande besökare uteslutande under tiden för besöket på webbplatsen. Cookies sparas på din dators hårddisk och orsakar inga skador där.

Webbplatsens cookies innehåller personrelaterade uppgifter. Cookies gör att du slipper fylla i uppgifter upprepade gånger, underlättar överföringen av specifikt innehåll och hjälper oss att identifiera extra populära områden på vår webbplats. Därmed gör de det möjligt för oss att ständigt förbättra strukturen och innehållet på vår webbplats.

Följande cookies sparas på din enhet:

– – – – – – – – – –

Typ:
Webbläsar-preferens-cookie

Namn:
Popup-Fenster-Cookie (Popup-fönster-cookie)

Funktion/Syfte:
Popup-fönstret visas på startsidan. Det innehåller information om skydd av personuppgifter och i synnerhet Google Analytics. Denna cookie används för kontroll (uteslutande utförd lokalt på besökarens dator) om popup-fönstret måste visas på nytt. Det sker ingen kommunikation med servern.

Lagringstid:
365 dagar

– – – – – – – – – –

Typ:
Webbläsar-statistik-cookie

Namn:
_ga-cookie

Funktion/Syfte:
Cookie från Google Analytics. Används för att särskilja användare.

Lagringstid:
2 år

– – – – – – – – – –

Typ:
Webbläsar-statistik-cookie

Namn:
_gid-cookie

Funktion/Syfte:
Cookie från Google Analytics. Används för att särskilja användare.

Lagringstid:
24 timmar

– – – – – – – – – –

Typ:
Webbläsar-preferens-cookie

Namn:
Partnerbereich-Login-Cookie (Partnerområde-inloggnings-cookie)

Funktion/Syfte:
Cookie som innehåller åtkomstbehörighet för en registrerad befintlig kund till det skyddade partnerområdet på CLAGEs webbplats. Denna cookie innehåller endast ett ID-nummer. Dessutom sparas ytterligare ett ID-nummer, som är sammankopplat med användaren, i en databas. Så snart som cookie-ID stämmer överens med ett ID i databasen, loggas användaren in automatiskt. Cookien skapas endast om de inmatade inloggningsuppgifterna är korrekta. När användaren loggar ut raderas denna cookie igen. Personuppgifter lagras därmed inte direkt i cookien. Dessutom sparas av säkerhetstekniskt relevanta skäl IP-adressen för den senaste inloggningen i en databas.

Lagringstid:
30 dagar

– – – – – – – – – –

4.3.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter vid användning av cookies för analysändamål är vid befintligt samtycke från användaren artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR. I detta fall ber vi om ditt samtycke innan cookien sparas på webbplatsen.

4.3.3. Lagringsperiod, möjlighet till invändning och radering
Cookies sparas på användarens dator och överförs från denna till vår sida. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies.

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats, kan när som helst raderas. Detta kan också ske automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats, kan eventuellt inte alla funktioner på webbplatsen utnyttjas i full utsträckning.

4.4. Kontaktformulär eller kontakt via e-post

4.4.1. Allmänt
Våra kontaktformulär erbjuder ett enkelt sätt att skicka vanliga förfrågningar gällande produkter och tjänster till oss online. Detta kan t.ex. gälla följande temaområden: beställning av tryckt informationsmaterial, sökning efter en återförsäljare eller installatör, önskemål om att använda en CLAGE-onlinetjänst, anmälan till ett evenemang, tekniska frågor, försäljningsfrågor, allmänna frågor osv. Om du skickar en förfrågan till oss via kontaktformuläret, behandlas följande uppgifter hos oss med syfte att bearbeta din förfrågan:
– Identifierande personuppgifter
– Adressuppgifter
– Kontaktuppgifter
– Uppgifter gällande din förfrågan

Alternativt kan du kontakta oss via de tillhandahållna e-postadresserna. I detta fall sparas de personuppgifter som förmedlas med e-postmeddelandet.

I båda fall sker ingen överlämning till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för den interna bearbetningen av din förfrågan och tillhörande nödvändig kommunikation.

4.4.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter från formuläret behandlas enbart för bearbetning av din kontaktförfrågan. Om kontakten syftar till att inleda, genomföra eller avsluta ett avtal, så är rättslig grund för behandlingen artikel 6, avsnitt 1, punkt b i GDPR. I alla övriga fall är rättslig grund artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR (samtycke).

4.4.3. Mottagare och kategorier av mottagare
De uppgifter som du överför behandlas uteslutande av vårt företag och därmed förbundna personuppgiftsbiträden.

4.4.4. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Ingen överföring av uppgifter sker till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer).

4.4.5. Lagringsperiod
Dina uppgifter behandlas inom ramen för din kontaktförfrågan och raderas då syftet inte längre kvarstår, dvs. om omständigheterna visar på att det berörda sakförhållandet är avklarat och inga hinder finns i form av lagstadgad lagringsplikt.

4.4.6. Rätt till information, radering, invändning och rättelse
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida behandling av personuppgifter. Om du har tagit kontakt med oss via e-post kan du när som helst invända mot att dina personuppgifter sparas. I detta fall kan konversationen inte fortsätta. Skicka då ett e-postmeddelande till följande adress: datenschutz@clage.de. Alla personuppgifter som har sparats i och med kontakten kommer då att raderas.

4.5. Räckviddsmätning

4.5.1. Allmänt
På denna webbplats använder vid komponenten »Google Analytics« (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys innebär insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifter gällande beteendet hos besökare av webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in information om från vilken internetsida den berörda person kom till en internetsida (så kallad Referrer), vilka undersidor av internetsidan som öppnas och hur ofta och hur länge en undersida betraktades.
Den som är ansvarig för behandlingen använder för webbanalysen via Google Analytics tillägget »_gat._anonymizeIp«. Med hjälp av detta tillägg kortas och anonymiseras IP-adressen för den berörda personens internetanslutning när våra internetsidor öppnas från ett medlemsland inom den europeiska unionen eller ett land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4.5.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av användarens personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera våra användares surfbeteende. Genom att utvärdera insamlade uppgifter kan vi sammanställa information om användningen av enskilda komponenter på vår webbplats. Det hjälper oss att ständigt förbättra vår webbplats och dess användarvänlighet. Om du har lämnat ditt samtycke vid början av ditt besök på vår webbplats, är rättslig grund för behandlingen av uppgifterna artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR. Användarens intresse av skydd av personuppgifter uppfylls tillräckligt genom anonymiseringen av IP-adressen.

4.5.3. Mottagare och kategorier av mottagare
Företaget som bedriver Google-Analytics-komponenten är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

4.5.4. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Personuppgifterna överförs till ett tredje land. Den europeiska kommissionen har i ett genomförandebeslut om adekvat skyddsnivå (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 (skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna) beslutat att en adekvat skyddsnivå föreligger i Förenta staterna. Mer information kan begäras skriftligen från vårt dataskyddsombud.

4.5.5. Lagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för våra registreringssyften. I vårt fall är det efter 14 månader.

4.5.6. Rätt till radering, invändning och rättelse
Berörd person kan när som helst förhindra att vår webbplats skapar cookies genom motsvarande inställning i den webbläsare som används och därmed permanent invända mot att cookies skapas. En sådan inställning i den webbläsare som används förhindrar även att Google skapar en cookie på den berörda personens informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har skapats av Google Analytics när som helst raderas via webbläsaren eller andra mjukvaruprogram.
Därutöver har berörd person möjlighet att invända mot att de uppgifter som skapats av Google Analytics registreras, att dessa internetsidorelaterade uppgifter används samt att dessa uppgifter bearbetas av Google och förhindra detta.
För att göra detta måste den berörda personen ladda ner och installera ett webbläsartillägg via länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg meddelar Google Analytics via JavaScript att inga uppgifter och ingen information gällande webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. Installation av webbläsartillägget ses av Google som en invändning. Om berörd persons informationstekniska system raderas, formateras eller installeras om vid en senare tidpunkt, måste den berörda personen installera webbläsartillägget på nytt för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av berörd person eller annan person som hör till berörd persons inflytelsesfär, finns möjligheten att installera eller aktivera webbläsartillägget på nytt.
Mer information och gällande dataskyddsbestämmelser från Google kan inhämtas via https://www.google.se/intl/se/policies/privacy/ och via http://www.google.com/analytics/terms/se.html. Google Analytics beskrivs närmare under följande länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4.5.7. Inaktivera »Google Analytics«
När du besöker vår webbplats kan du förhindra att Google Analytics används. För att göra detta, klicka HÄR.

Mer information om Google Analytics och cookies:
Om du har tillåtit att cookies används på din enhet, skapas genom att du klickar på länken ovan en cookie som kallas »Google-Analytics-inaktiverings-cookie«. Denna cookie är giltig i 365 dagar, dvs. under de kommande 365 dagarna när du besöker vår webbplats är Google Analytics avstängt. Efter 365 dagar eller om denna cookie raderas på din enhet kommer Google Analytics att användas igen vid ett besök på vår webbplats.

4.6. Google Maps

4.6.1. Allmänt
Vår webbplats använder på olika ställen »Google Maps« (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) för att kunna visa våra specialistpartner eller annat för dig på en gatukarta och underlätta din navigering.

4.6.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
När denna webbplats öppnas överförs personuppgifter automatiskt till tjänsteleverantören i enlighet med punkt 4.2. Behandlingen av dina personuppgifter utförs för att kunna visa positionen för våra specialistpartner m.m. (berättigat intresse enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR).

4.6.3. Mottagare och kategorier av mottagare
Företaget som bedriver Google-Analytics-komponenten är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Google kommer också att överföra den information som samlas in via Google Maps till tredje part om detta krävs enligt lag eller i den utsträckning som företag bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Det kan inte uteslutas att Google sammanför din IP-adress med andra uppgifter från Google.
Det är tekniskt möjligt att Google baserat på insamlade uppgifter åtminstone kan identifiera enskilda användare. Vi har inget inflytande över hur personuppgifter och personlighetsprofiler för användare av vår webbplats behandlas av Google i andra syften.

4.6.4. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Personuppgifterna överförs till ett tredje land. Den europeiska kommissionen har i ett genomförandebeslut om adekvat skyddsnivå (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 (skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna) beslutat att en adekvat skyddsnivå föreligger i Förenta staterna. Mer information kan begäras skriftligen från vårt dataskyddsombud.

4.6.5. Lagringsperiod
Vi känner inte till hur länge Google sparar ovan nämnda uppgifter.

4.6.6. Rätt till radering, invändning och rättelse
Om du inte samtycker till överföringen till Google får du inte besöka de undersidor på vår webbplats där Google Maps används. Du har möjligheten att enkelt inaktivera tjänsten från Google Maps och därmed förhindra överföring av uppgifter till Google. Inaktivera då JavaScript i din webbläsare. Vi vill däremot upplysa dig om att du i så fall inte kan utnyttja kartvisningen. Mer information hittar du i användarvillkoren för Google Maps och integritetspolicyn från Google.

4.7. Företags- och produktfilmer

4.7.1. Allmänt
Vi integrerar videofilmer från plattformen »YouTube« från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (USA). Våra videofilmer utgör informationskällor för slutkunder, specialistpartner och andra personer som vill veta mer om vårt företag, våra produkter och våra tjänster.

4.7.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
När denna webbplats öppnas överförs personuppgifter automatiskt till tjänsteleverantören i enlighet med punkt 4.2. Behandlingen av uppgifter utförs för att kunna visa videofilmerna (berättigat intresse enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR).

4.7.3. Mottagare och kategorier av mottagare
Företaget som bedriver Google-Analytics-komponenten är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351 (USA).

4.7.4. Överföring av personuppgifter i tredjeländer
Företaget som bedriver Google-Analytics-komponenten är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Google kommer också att överföra den information som samlas in via YouTube till tredje part om detta krävs enligt lag eller i den utsträckning som företag bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Det kan inte uteslutas att Google sammanför din IP-adress med andra uppgifter från Google.
Det är tekniskt möjligt att Google baserat på insamlade uppgifter åtminstone kan identifiera enskilda användare. Vi har inget inflytande över hur personuppgifter och personlighetsprofiler för användare av vår webbplats behandlas av Google i andra syften.

4.7.5. Lagringsperiod
Vi känner inte till hur länge YouTube resp. Google sparar ovan nämnda uppgifter.

4.7.6. Rätt till radering, invändning och rättelse
Integritetspolicy från Google: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-Out i Google-kontot: https://adssettings.google.com/authenticated

4.8. Registrering av enheter

4.8.1. Allmänt
Med registreringen av enheter kan kunder registrera inhandlade produkter med kontaktuppgifter, identifierande personuppgifter och enhetsspecifika uppgifter (artikelnummer, serienummer osv.). För att göra detta kan kunden logga in med sitt lösenord och sedan öppna sina registrerade enheter och registrerade användare online. Enheter kan även registreras utan inloggning.

4.8.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
CLAGE erbjuder registrering av enheter som en frivillig tjänst för förbättrad service vid kundtjänstärenden. I detta fall är rättslig grund artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR (samtycke).

4.8.3. Mottagare och kategorier av mottagare
Tjänsteleverantören verkar som personuppgiftsbiträde i enlighet med artikel 28 i GDPR. Överföring av ovan nämnda uppgifter sker uteslutande till CLAGE.

4.8.4. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Ingen överföring av uppgifter sker till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer).

4.8.5. Lagringsperiod
Lagringstiden för samtliga arkiverade underlag motsvarar åtminstone lagstadgade arkiveringstider enligt § 257 HGB (tyska konsumentlagen) och § 147 AO (tyska skattelagen).

4.8.6. Rätt till radering, invändning och rättelse
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida behandling av personuppgifter. Om du har tagit kontakt med oss via e-post kan du när som helst invända mot att dina personuppgifter sparas. I detta fall kan konversationen inte fortsätta. Skicka då ett e-postmeddelande till följande adress: datenschutz@clage.de. Alla personuppgifter som har sparats i och med kontakten kommer då att raderas.

– – – – – – – – – –

Följande punkter (4.9. till 4.11.) gäller det skyddade partnerområdet på vår webbplats. Detta område är endast tillgängligt för registrerade befintliga kunder. För att få behörighet till detta område måste befintliga kunder skriftligen med sitt kundnummer ansöka om inloggningsuppgifter. De får då ett lösenord från oss och kan logga in tillsammans med sitt kundnummer. Efter inloggningen sparas behörigheten med en cookie upp till 30 dagar (se avsnittet »Cookies«).

– – – – – – – – – –

4.9. Reservdelsshop
4.9.1. Allmänt
På denna sida kan befintliga kunder köpa reservdelar. Kunduppgifter, orderuppgifter och artikelspecifika uppgifter sparas.

4.9.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Med denna service erbjuder CLAGE förbättrad service vid kundtjänstärenden. Denna service erbjuder vi våra kunder på frivillig basis.
Personuppgifter från formuläret behandlas enbart för bearbetning av din kontaktförfrågan. Om kontakten syftar till att inleda, genomföra eller avsluta ett avtal, så är rättslig grund för behandlingen artikel 6, avsnitt 1, punkt b i GDPR. I alla övriga fall är rättslig grund artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR (samtycke).

4.9.3. Mottagare eller kategorier av mottagare
Överföring av ovan nämnda uppgifter sker uteslutande till CLAGE.

4.9.4. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Ingen överföring av uppgifter sker till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer).

4.9.5. Lagringsperiod
Lagringstiden för samtliga arkiverade underlag motsvarar åtminstone lagstadgade arkiveringstider enligt § 257 HGB (tyska konsumentlagen) och § 147 AO (tyska skattelagen).

4.9.6. Rätt till radering, invändning och rättelse
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida behandling av personuppgifter. Om du har tagit kontakt med oss via e-post kan du när som helst invända mot att dina personuppgifter sparas. I detta fall kan konversationen inte fortsätta. Skicka då ett e-postmeddelande till följande adress: datenschutz@clage.de. Alla personuppgifter som har sparats i och med kontakten kommer då att raderas.

4.10. Online-servicerapport

4.10.1. Allmänt
På denna sida kan servicepartner som arbetar på uppdrag av CLAGE dokumentera insatser som utförs på initiativ av CLAGE. Uppgifter gällande uppdrag, plats, enhet, material och fakturering sparas.

4.10.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Denna service erbjuder vi våra tjänsteleverantörer på frivillig basis. Personuppgifter från formuläret behandlas enbart för bearbetning av din kontaktförfrågan. Om kontakten syftar till att inleda, genomföra eller avsluta ett avtal, så är rättslig grund för behandlingen artikel 6, avsnitt 1, punkt b i GDPR. I alla övriga fall är rättslig grund artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR (samtycke).

4.10.3. Mottagare eller kategorier av mottagare
Överföring av ovan nämnda uppgifter sker uteslutande till CLAGE.

4.10.4. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Ingen överföring av uppgifter sker till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer).

4.10.5. Lagringsperiod
Lagringstiden för samtliga arkiverade underlag motsvarar åtminstone lagstadgade arkiveringstider enligt § 257 HGB (tyska konsumentlagen) och § 147 AO (tyska skattelagen).

4.10.6. Rätt till radering, invändning och rättelse
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida behandling av personuppgifter. Om du har tagit kontakt med oss via e-post kan du när som helst invända mot att dina personuppgifter sparas. I detta fall kan konversationen inte fortsätta. Skicka då ett e-postmeddelande till följande adress: datenschutz@clage.de. Alla personuppgifter som har sparats i och med kontakten kommer då att raderas.

4.11. Kundenkät (»Feedback«)

4.11.1. Allmänt
På denna sida kan befintliga kunder meddela oss på en skala från 1 till 6 hur nöjda de är med våra produkter och tjänster.

4.11.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Denna tjänst ger kunden möjlighet att lämna ett omdöme om CLAGE. Syftet är att förbättra våra produkter, våra tjänster och vår marknadsföring. Denna service erbjuder vi våra kunder på frivillig basis. Personuppgifter från formuläret behandlas enbart för bearbetning av din kontaktförfrågan. Om kontakten syftar till att inleda, genomföra eller avsluta ett avtal, så är rättslig grund för behandlingen artikel 6, avsnitt 1, punkt b i GDPR. I alla övriga fall är rättslig grund artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR (samtycke).

4.11.3. Mottagare eller kategorier av mottagare
Överföring av ovan nämnda uppgifter sker uteslutande till CLAGE.

4.11.4. Överföring av personuppgifter till tredjeländer
Ingen överföring av uppgifter sker till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer).

4.11.5. Lagringsperiod
Lagringstiden för samtliga arkiverade underlag motsvarar åtminstone lagstadgade arkiveringstider enligt § 257 HGB (tyska konsumentlagen) och § 147 AO (tyska skattelagen).

4.11.6. Rätt till radering, invändning och rättelse
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida behandling av personuppgifter. Om du har tagit kontakt med oss via e-post kan du när som helst invända mot att dina personuppgifter sparas. I detta fall kan konversationen inte fortsätta. Skicka då ett e-postmeddelande till följande adress: datenschutz@clage.de. Alla personuppgifter som har sparats i och med kontakten kommer då att raderas.

4.12 Facebooksida

På vår Facebooksida https://de-de.facebook.com/clage.de/ erbjuder vi dig ytterligare information om våra tjänster.

4.12.1 Typ och utsträckning av behandlingen av personuppgifter
Dina personuppgifter som du överför inom ramen för användningen av vår Facebooksida, använder vi för att analysera användningen av vår Facebooksida och för att anpassa vårt utbud efter målgruppen. För att göra detta använder vi statistiska rapporter som t.ex. totalt antal sidhämtningar, »Gilla«-markeringar, använda enheter, sidaktiviteter, inläggsinteraktioner och -räckvidd, användaraktiviteter (kommentarer, delat innehåll, svar), härkomst (land och stad), språk, hämtningar och klick i butiken, åldersgrupp, kön, utbildningsnivå, yrke, relationsstatus, klickar på telefonnummer eller Facebook-grupper som är sammankopplade med vår sida. Vi använder t.ex. fördelningen efter ålder och kön för ett anpassat tilltal, attraktiv utformning och de besökstider som användarna föredrar för en optimal tids- och innehållsmässig planering av våra inlägg.

4.12.2 Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
För den erbjudna informationstjänsten har vi tillsammans med Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Rättslig grund för behandlingen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR att upplysa om våra tjänster och för att komma i kontakt med dig.

4.12.3 Mottagare eller kategorier av mottagare
Facebook Insights samt hela Facebooksidan är en tjänst från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Facebook utför som leverantör den insamling och utvärdering av personuppgifter som krävs för vår statistik och har möjlighet att koppla ihop dessa uppgifter med en viss person. För denna vidare behandling av uppgifter är Facebook själv ansvarig. Facebook har däremot åtagit sig att följa integritetsfrämjande EU-US Privacy Shield. Mer information hittar du på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.12.4 Lagringsperiod
Vi känner inte till hur länge Facebook sparar ovan nämnda uppgifter.

4.12.5 Rätt till information, rättelse, invändning och radering
I enlighet med användarvillkoren för Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/, som du accepterade i samband med att du skapade din Facebook-profil, kan vi ändå identifiera abonnenterna/användarna av vår sida och se din profil samt annan information som du delar och kontakta dig. Eftersom endast Facebook har komplett åtkomst till användaruppgifterna, rekommenderar vi att du kontaktar Facebook direkt om du vill göra dina rättigheter som beskrivs i punkt 5 gällande. Du hittar mer information om detta i länkarna gällande behandling av uppgifter för sidstatistik https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data och gällande datapolicy https://www.facebook.com/about/privacy. Den kompletta datapolicyn för Facebook https://facebook.com/full_data_use_policy ger dig en översikt över hur Facebook behandlar personuppgifter.

Alternativt kan vi, via adressen som nämns i punkt 3, hjälpa dig att göra dina rättigheter gällande gentemot Facebook.

4.13 Röstkommando med hjälp av tredje part

4.13.1 Allmän information
Vi erbjuder dig möjligheten att kontrollera våra produkter med Alexa röststyrning från Amazon eller Google-assistenten. Detta kräver att du registrerar dig hos oss på CLAGE:s molntjänst och upprättar en förbindelse mellan din Alexa- eller Google-enhet och CLAGE-produkten.
När du registrerar dig kommer din e-postadress, ditt användarnamn och lösenord att behandlas. Du måste verifiera din registrering genom att bekräfta din e-postadress. Registreringsprocessen resulterar i att proceduren för IP-adressen körs för din terminal och motsvarande tidsdata.

4.13.2 Syften och rättslig grund för behandling av personuppgifter.
Behandlingen av personuppgifter utförs för att initiera, genomföra eller säga upp ett kontrakt enligt art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Våra tjänsteleverantörer ingår på grundval av vårt berättigade intresse för säkert och effektivt tillhandahållande av våra tjänster enligt artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO i samband med art. 28 DS-GVO (orderbehandling).

4.13.3 Mottagare, eller kategorier av mottagare
Ovannämnda data kommer endast att vidarebefordras till auktoriserade anställda och andra tjänsteleverantörer, såsom Amazon EU SARL, 5 Rue Plaetis, 2338 Luxemburg (nedan kallad Amazon), eller Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (nedan kallad Google) för att upprätta anslutningen mellan enheterna och entreprenadprocessorerna som en del av support- och underhållsaktiviteter.

4.13.4 Överföring av personuppgifter till tredje land och lämpliga garantier.
Dina registreringsdata kommer att behandlas i ett datacenter i Tyskland hos Amazon. Eftersom det inte kan uteslutas att den amerikanska moderorganisationen Amazon eller Google också kan komma åt dessa uppgifter, har standardavtalsklausulerna enligt artikel. 46 Para. 2 lit. d) DSGVO avtalats med Amazon, som garanterar en lämplig skyddsnivå för dina data.

4.13.5 Lagringstid
Personuppgifter lagras i CLAGE:s molntjänst så länge du använder tjänsten. Uppgifterna raderas inte automatiskt. För information om hur du tar bort dina data, se avsnitt 4.13.6.

4.13.6 Rätt till radering och korrigering
Du har möjlighet att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade när som helst. Allt du behöver göra är att skicka ett e-postmeddelande till kontaktinformationen som nämns i punkt 3, med den e-postadress som användes under registreringen.

4.13.7 Övrig information
För anslutning till våra enheter är det nödvändigt att skapa ett användarkonto i CLAGE:s molntjänst. Under användning överförs användar-ID och enhets-ID till Amazon i krypterad form för verifiering.
Kundens användardata lagras hos Amazon. CLAGE har inte åtkomst till dessa. De användarvillkor du kommit överens om med Amazon inom ramen för tjänsterna gäller. Mer information om Amazon finns i sekretesspolicyn och i hjälpavsnittet "Alexa, Echo-enheter och din integritet".

5. Den registrerades rättigheter
Du har diverse rättigheter gällande dina personuppgifter, som t.ex. rätt att få information om de uppgifter som finns sparade om dig eller rätt till rättelse, begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar eller rätt att få dina uppgifter raderade. Vid frågor angående hur du kan göra dina rättigheter gällande, kontakta vårt personuppgiftsombud skriftligen via den adress som nämns under punkt 3.

6. Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
Du har rätt att lämna in klagomål till följande tillsynsmyndighet, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar: Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover, Tyskland.

7. Länkar till andra internetsidor
Vår webbplats innehåller länkar till andra internetsidor. Vi har inget inflytande över att deras operatörer följer dataskyddsbestämmelserna. Trots att vi i förhand noga kontrollerar innehållet kan vi inte överta något ansvar för externa länkar till främmande innehåll.

8. Säkerhet vid behandlingen
Denna sida använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som till exempel vid förfrågningar som du skickar till oss som operatör av sidan, en SSL-kryptering. Att anslutningen är krypterad kan du se då adressraden i webbläsaren växlar från »http://« till »https://« och på lås-symbolen i adressraden.

9. Giltighet för och uppdatering av integritetspolicyn
Till följd av vidareutveckling av vår webbplats eller implementering av nya teknologier kan det bli nödvändigt att ändra denna integritetspolicy för framtiden. Vi rekommenderar att du alltid läser den integritetspolicy som är aktuell för tillfället.

– – –

23.09.2019