Ogólne zasady i warunki

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług, w których sprzedającym jest CLAGE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwany dalej Sprzedającym na rzecz klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, nazywanego dalej Kupującym.
2. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża zgodę na ich zastosowanie. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przez niego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania. CLAGE Polska sp. z o.o. nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z OWS, nawet jeśli Sprzedający nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.
3. Informacje dotyczące Produktów, których sprzedawcą jest Sprzedający, przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.

II. ZAMÓWIENIA
1. Podstawą realizacji zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży/wykonania usługi) stanowi przyjęte przez CLAGE Polska Sp. z o.o. zamówienie Kupującego złożone na podstawie oferty CLAGE Polska Sp. z o.o.
2. Umowa zostaje zawarta na podstawie oferty Sprzedającego i zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z tą ofertą, albo na podstawie zamówienia Kupującego i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

III. CENA
1. Termin płatności uzgadniany jest dla każdego Kupującego indywidualnie.
2. Ceny wymienione w ofercie są cenami netto, bez podatków. Do cen netto Sprzedający doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
3. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają kosztów transportu.
4. Cena dotyczy wyłącznie towarów o podanych w nim wymiarach i szczegółach konstrukcyjnych. W przypadku zamówień dotyczących produktów wg indywidualnych wymagań Kupującego, zmian w realizacji lub innych usług dodatkowych Sprzedający jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych itp.

IV. PŁATNOŚĆ
1. Termin płatności uzgadniany jest dla każdego Kupującego indywidualnie.
2. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
3. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, bądź przyjęcia gotówki do kasy Sprzedającego.
4. Wszelkie płatności dokonywane przez Kupującego zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet wszelkich poniesionych przez Sprzedającego kosztów (w szczególności kosztów windykacji), następnie wszystkich należnych odsetek, a na koniec na poczet należności głównej, za każdym razem najstarszej historycznie.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności CLAGE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia oraz kosztów windykacji. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
6. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedającego przekroczy 30 dni, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. Odstąpienie przez Sprzedającego od umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
7. Kupujący ma prawo do odsprzedaży towaru w ramach zwykłego obrotu handlowego, jednakże Sprzedający pozostaje właścicielem zastrzeżonych towarów i to do czasu pełnej spłaty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, a Kupujący odstępuje Sprzedającemu wszelkie roszczenia wobec jego klientów w związku z wydaniem zastrzeżonych towarów i wszystkich innych praw w stosunku do jego klientów. Sprzedający taką cesję przejmuje.
8. Sprzedający zastrzega możliwość doręczania wezwań do zapłaty zarówno listem poleconym jak i drogą elektroniczną (e-mail).
9. Sprzedający niezależnie od innych tytułów zawartych w niniejszym OWS uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego na zasadach ogólnych szkody wyrządzonej Sprzedawcy, a powstałej na skutek niewywiązania się przez Kupującego z postanowień umowy i OWS.

V. DOSTAWA I WYSYŁKA
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie zamówienia. Jednakże dotrzymanie przez Sprzedającego terminu dostawy w przypadku indywidualnie uzgodnionych usług dodatkowych uzależnione jest od terminowego i prawidłowego wypełnienia zobowiązań Kupującego określonych w umowie w szczególności właściwego przygotowania miejsca, gdzie usługa będzie wykonywana, zgodnie z wymogami realizowanej usługi.
2. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą ze Sprzedającego na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego, a w przypadku powierzenia Produktu przewoźnikowi, z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
3. Jeżeli wysyłka lub dostawa opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, ryzyko przechodzi na kupującego od dnia, w którym towar jest gotowy do wysyłki, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.
4. W przypadku nieodebrania towaru, Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie towaru. Nieodebranie towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia jego ceny chyba, że Strony umówią się inaczej.
5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
6. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, a także umożliwić Sprzedającemu zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.

VI. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWA AUTORSKIE
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie kosztorysów, rysunków i innych materiałów, które nie mogą być wykorzystywane i udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
2. Materiały te są przeznaczone wyłącznie do użytku Kupującego w zakresie określonym przez Sprzedającego, a w przypadku niezłożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie je zwrócić Sprzedającemu.

VII. PRAWO WŁASNOŚCI TOWARÓW
1. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego.
2. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc. Do czasu zapłaty całości ceny Sprzedający ma prawo do odebrania tych towarów będących w posiadaniu lub pod kontrolą Kupującego lub osoby trzeciej, której towar został powierzony. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu swobodny dostęp do tych towarów oraz ich odbiór. W przypadku połączenia towaru z rzeczami stanowiącymi własność osób trzecich tytułem zabezpieczenia zapłaty Kupujący przelewa na rzecz Sprzedającego wszelkie swoje roszczenia (w tym przyszłe) wobec tych osób do kwoty jego zadłużenia wobec Sprzedającego.
3. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

VIII. SIŁA WYŻSZA
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, ani nie będzie uznany za działającego w sprzeczności z postanowieniami OWS oraz jakimikolwiek innymi postanowieniami umownymi wiążącymi Strony, z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie zostało spowodowane przyczynami od Sprzedawcy niezależnymi (w tym m.in. działania władz publicznych, wojna, zamieszki, pożar, wybuch, powódź, ekstremalne warunki pogodowe, przepisy prawa regulujące import lub eksport, nałożone embarga, strajki, spory pracownicze lub niemożliwość otrzymania lub opóźnienie w otrzymaniu dostaw Towarów lub świadczenia pracy). Sprzedający może wówczas, według swojego uznania, opóźnić wykonanie Umowy Sprzedaży lub odstąpić od Umowy Sprzedaży w całości lub części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów i nie odpowiada za szkodę spowodowaną brakiem wykonania umowy obejmującą także utracone korzyści o czym bezzwłocznie poinformuje Kupującego.

IX. GWARANCJA
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę, która ujawniła się w okresie trwania gwarancji i o której Kupujący zawiadomił Sprzedawcę w okresie gwarancji, niezwłocznie po jej ujawnieniu się, lecz nie później niż w terminie 7 dni od momentu jej ujawnienia. Brak powiadomienia przez Kupującego o ujawnionej wadzie we wskazanym terminie w okresie gwarancji wyłącza roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
3. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad poprzez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Sprzedający.
4. Gwarancja nie obejmuje takich wad lub uszkodzeń które powstały w wyniku przekroczenia parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach, zwapnienia, działania chemicznego, elektrycznego lub elektrochemicznego, poddania ujemnej temperaturze, przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia, a także powstałe na skutek użycia części dodatkowych, zamiennych, akcesoriów lub armatury, które nie były wcześniej dopasowane do towaru lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu, uruchamiania, obsługi i konserwacji.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, w wyniku wypadku zaistniałego podczas transportu, rozładunku, niewłaściwego składowania.

X. RĘKOJMIA
Odpowiedzialność CLAGE Polska Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona (artykuł 558 paragraf 1 Kodeksu cywilnego).

XI. UTYLIZACJA
Towary, które podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, mogą być przekazywane przez konsumentów nieodpłatnie w gminnych punktach zbiórki.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Sprzedającego.

Stan na dzień: 01.11.2021