Algemene voorwaarden

I. Algemeen
1. Op al onze zakelijke relaties met onze klanten zijn uitsluitend deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen "AVL") van toepassing. Onze AVL is alleen van toepassing indien de klant ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Wij erkennen geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij de levering aan de klant uitvoeren zonder voorbehoud in de wetenschap van voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze voorwaarden.
2. individuele afspraken die per geval met de klant worden gemaakt hebben altijd voorrang op deze AVL. Een overeenkomst in schriftelijke of tekstvorm is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.
3. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook wanneer wij de klant catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - ter beschikking hebben gesteld. Een overeenkomst komt slechts tot stand door onze orderbevestiging of door levering.
4. Indien een aan ons gerichte bestelling per e-mail wordt ontvangen en deze e-mail als ontvangen wordt bevestigd, vormt deze bevestiging geen orderbevestiging.
Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de klant met betrekking tot het contract (bv. vaststelling van termijnen, kennisgeving van gebreken, herroeping of vermindering) moeten schriftelijk of in tekstvorm (bv. brief, e-mail, fax) worden gedaan. Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel aan de legitimiteit van de persoon die de verklaring aflegt, blijven onverlet.
5. Wij behouden ons het auteursrecht voor op catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten. Indien geen bestelling wordt geplaatst, moeten de bij de aanbiedingen gevoegde en door ons opgestelde tekeningen en andere bescheiden op verzoek onmiddellijk worden teruggezonden.

II. Prijzen
1. Tenzij anders overeengekomen, worden onze prijzen opgegeven af fabriek/magazijn inclusief standaardverpakking in Euro netto. Alle douanerechten, vergoedingen, belastingen en andere openbare heffingen zijn ten laste van de klant. De wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is niet in onze prijzen inbegrepen; deze zal afzonderlijk op de factuur worden vermeld tegen het wettelijke tarief op de dag van de facturering.
2. de prijzen in de orderbevestigingen gelden uitsluitend voor de daarin vermelde maat- en constructiespecificaties. In geval van afwijkingen van de bestelling, wijzigingen in de uitvoering of bijkomende prestaties op initiatief van de klant en uitgevoerd, hebben wij het recht om redelijke extra prijzen aan te rekenen.

III. Betalingen
1. De betalingen worden verricht overeenkomstig de overeengekomen betalingsvoorwaarden. De betalingen worden geacht te zijn verricht op de dag waarop wij over het bedrag beschikken (schuld te delgen in de woonplaats van de schuldeiser). Zij worden in mindering gebracht op de oudste opeisbare schuldvordering. In dat geval worden zij eerst in mindering gebracht op de kosten, rente en vervolgens op de hoofdvordering.
2. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden betaald.
3. In geval van achterstallige betaling hebben wij het recht rente wegens te late betaling in rekening te brengen tegen de wettelijk vastgestelde rente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade door verzuim te vorderen.
4. de klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons ten minste in tekstvorm zijn erkend. Bovendien kan de klant alleen een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

IV. Levering/Verzending
1. De aanvang van de door ons opgegeven leveringstermijn veronderstelt de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de klant. Wij behouden ons het recht voor ons te beroepen op niet-nakoming van de overeenkomst.
2. Indien wij bindende leveringstermijnen niet kunnen nakomen om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst), zullen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Indien de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; de door de klant reeds betaalde tegenprestatie zullen wij onverwijld terugbetalen.
3. Indien de goederen op verzoek van de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen op de klant over op het moment dat deze op de overeengekomen levertijd aan de klant worden verzonden, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek / magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen vanaf de plaats van uitvoering worden verzonden of wie de vrachtkosten draagt. Indien verzending vertraging oploopt door handelingen of verklaringen van de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag dat de goederen klaar zijn voor verzending.
4. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of opzettelijk andere medewerkingsplichten schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te eisen van de door ons geleden schade, met inbegrip van eventuele extra kosten. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen of rechten te doen gelden.

V. Behoud van eigendom
1. Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor tot ontvangst van alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant.
2. In geval van contractbreuk door de klant, met name in geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht, na het stellen van een redelijke termijn, ons uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te nemen. Na terugneming van de gekochte goederen hebben wij het recht deze te gelde te maken; de opbrengst van de tegeldemaking wordt dienovereenkomstig verrekend met de verplichtingen van de klant.
3. In geval van inbeslagneming of andere interventies door derden dient de klant ons daarvan onmiddellijk schriftelijk of via sms op de hoogte te brengen. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijv. door het aanvragen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs door het onvermogen van de klant om te betalen in gevaar wordt gebracht, hebben wij het recht om de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en - eventueel na het stellen van een termijn - de overeenkomst te ontbinden (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet te rechtvaardigen zaken (maatwerk) kunnen wij de herroeping onmiddellijk inroepen; de wettelijke voorschriften inzake de ontheffingsmogelijkheid van het stellen van een termijn blijven onverminderd van kracht.
4. De klant is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt hierbij echter zijn toekomstige vorderingen (inclusief de respectieve actuele belasting over de toegevoegde waarde) die hem uit de doorverkoop tegenover derden toekomen, aan ons over in overeenstemming met de factuurwaarde van de goederen. De klant blijft gerechtigd de vorderingen te innen, maar verbindt zich ertoe, indien hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, met de betaling in gebreke blijft of een aanvraag tot het openen van een gerechtelijk akkoord of een insolventieprocedure wordt ingediend, ons op ons verzoek de namen van zijn klanten en de derden alsmede de factuurgegevens van de verkochte goederen mee te delen.
5. De verwerking of omvorming van de goederen door de klant wordt steeds voor ons uitgevoerd. Indien de goederen worden verwerkt of vermengd met andere goederen, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de goederen tot de andere verwerkte of vermengde goederen op het tijdstip van verwerking.
6. De klant draagt tot zekerheid voor de vorderingen tegen hem ook de vorderingen aan ons over, die door de verbinding van de goederen met een zaak tegen een derde ontstaan. We accepteren de opdracht.

VI. Garantie
1. Alle garantie- en regresrechten van de klant veronderstellen dat de klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen om de goederen te onderzoeken en gebreken te melden overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).
2. Geringe, in de handel gebruikelijke technische afwijkingen bij de constructie of het ontwerp van de goederen (bijv. kwaliteit, kleur, grootte), die noch de functionaliteit noch de waarde ervan noemenswaardig beïnvloeden, vormen geen gebrek en geven geen aanleiding tot aanspraak op garantie.
3. Indien de klant op het tijdstip van de risico-overdracht zijn verplichting tot controle van de goederen en tot het melden van gebreken niet nakomt, heeft de klant het recht schadevergoeding te eisen.
Indien de goederen op het tijdstip van de risico-overdracht een gebrek vertonen, kunnen wij naar keuze een aanvullende prestatie leveren door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door een defectvrij artikel te leveren (vervangende levering). Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming afhankelijk te stellen van betaling door de klant van de verschuldigde koopprijs. De klant is gerechtigd een deel van de koopprijs in te houden dat in verhouding staat tot het gebrek.
4. In geval van nakoming achteraf dragen wij alle kosten die noodzakelijk zijn om het gebrek te verhelpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat de goederen naar een andere plaats dan de plaats van nakoming werden gebracht.
5. De garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van een onjuiste behandeling, gebruik of montage van de goederen door de klant of door derden. Verder zijn garantieclaims uitgesloten voor dergelijke goederen waaraan derden zonder onze toestemming werkzaamheden hebben verricht.
6. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door verkalking, chemische of elektrochemische inwerkingen of door het gebruik van aanvullende, vervangende of bijkomende onderdelen of hulpstukken die niet vooraf op onze goederen zijn afgestemd, of bij het niet in acht nemen van de montage- en gebruiksaanwijzing.
7. Indien de klant goederen heeft ontvangen en op grond van een garantierecht van een van zijn eigen klanten garantieaanspraken heeft vervuld die zijn toe te schrijven aan een op het tijdstip van de risico-overdracht bestaand gebrek van de goederen, heeft de klant slechts recht op vergoeding van de te voorziene, typisch noodzakelijke kosten die hij in dit verband heeft gemaakt.
8. De wettelijke garantietermijnen zijn van toepassing. Voor handels-, ambachts- en nijverheidsondernemingen of voor activiteiten van soortgelijke of vergelijkbare aard (bv. als zelfstandige of freelancer) geldt een verjaringstermijn van één (1) jaar.

VII. Aansprakelijkheid
1. In geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant of van onze plaatsvervangers zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, evenals in geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.
2. De aansprakelijkheid voor toerekenbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid en de aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverlet.
3. In geval van door nalatigheid veroorzaakte materiële schade en vermogensschade zijn wij slechts aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, maar het bedrag blijft beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare en voor het contract kenmerkende schade.

VIII. Terugname en verwijdering
1. Door ons geproduceerde goederen die onder de wet inzake de verkoop, terugname en milieuvriendelijke verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) vallen, kunnen door consumenten gratis worden teruggebracht naar de gemeentelijke inzamelpunten.
2. Klanten die onze goederen doorverkopen aan derden die commerciële, ambachtelijke of industriële activiteiten of andere soortgelijke of vergelijkbare activiteiten uitoefenen, hetzij tegen vergoeding hetzij gratis, verplichten zich de kosten van een correcte verwijdering overeenkomstig de ElektroG op zich te nemen.
3. Onze aanspraken op vergoeding van kosten en eventuele vervolgvorderingen worden opeisbaar, zodra wij door een mededeling van de klant of van een derde (bijv. de overheid) kennis hebben gekregen van de daadwerkelijk ontstane verwijderingskosten.

IX. Bevoegde rechter / Toepasselijk recht / VSBG / DSGVO
1. De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, is - tenzij anders overeengekomen - onze maatschappelijke zetel (Lüneburg).
2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is steeds van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In beginsel zijn wij niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
4. CLAGE en derden die namens CLAGE optreden, hebben het recht om klantinformatie die aan specifieke personen kan worden toegeschreven ("persoonsgegevens"), te verzamelen, te gebruiken, over te dragen, op te slaan of anderszins te verwerken voor de levering van de contractueel overeengekomen diensten, ten behoeve van kwaliteits- en risicobeheer, facturering en/of in verband met de levering van andere administratieve diensten. CLAGE verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het geldende recht, in het bijzonder met inachtneming van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), en verwijst hiervoor naar haar verklaring over gegevensbescherming conform art. 13 DSGVO.
5. Indien afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


CLAGE GmbH - 21337 Lüneburg, Duitsland
Griffie Lüneburg, HRB 1159
Directeuren: Jörg A. Gerdes, Joachim D. Gerdes
BTW-identificatienummer: DE 116084519

Status: mei 2021