Gegevensbescherming

Voorwoord

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze informatie over gegevensbescherming.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

- - - - - - - - - -

Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO)

1. Inleiding
Deze website wordt u ter beschikking gesteld door CLAGE GmbH. In overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU informeren wij u hieronder over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website opent en gebruikt.

2 Verantwoordelijkheden
U vindt de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon in onze provideridentificatie (opdruk): https://www.clage.de/de/impressum.

3. Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming schriftelijk bereiken per post met de vermelding "Datenschutzbeauftragter" (= functionaris voor gegevensbescherming") op:
CLAGE GmbH
"Datenschutzbeauftragter"
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
Duitsland
of per e-mail op datenschutz@clage.de

4. Verwerking van persoonsgegevens

4.1 Algemeen overzicht van de verwerkingsactiviteiten

Op onze website worden persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Werking van de website
- Presentatie van producten en diensten
- Contact opnemen met onze teams
- Bereiksanalyse om de website te optimaliseren
- Weergave van kaarten om u te helpen ons te vinden
- Presentatie van bedrijfs- en productfilms
- Apparaat registratie
- Verbetering van de klantenservice
- Facebook fan pagina
- Spraakbesturing met de hulp van derden
- E-mail nieuwsbrieven
- Live seminars en opleidingen

In het beschermde gedeelte van onze website, bieden wij de volgende diensten aan onze bestaande klanten aan:
- Apparaat registratie
- Dienstrapporten
- Onderdelenwinkel
- Klantenonderzoek ("Feedback")

4.2 Werking van de website

4.2.1 Aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens
De volgende informatie, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, wordt verwerkt wanneer u onze website bezoekt:
- browsertype/versie
- Gebruikt besturingssysteem
- Naam van de eerder bezochte website
- IP-adres of hostnaam van uw computer
- Datum en tijd van de serveraanvraag

4.2.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van de bovengenoemde gegevens wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking uitgevoerd om de goede werking van de website te waarborgen (nakoming van wettelijke verplichtingen, d.w.z. beveiliging van de verwerking overeenkomstig art. 6 lid lit. f DSGVO, zoals voor de verdediging tegen en de opheldering van cyberaanvallen).

4.2.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
Onze websites worden gehost door het bedrijf LüneCom Kommunikationslösungen GmbH, Marie-Curie-Str., 21337 Lüneburg, Duitsland en het bedrijf Datadock, 1 Rue du Havre, 67100 Strasbourg, Frankrijk. Met de dienstverleners zijn contractuele verwerkingsovereenkomsten in de zin van artikel 28 DSGVO gesloten. Bovengenoemde gegevens worden alleen aan andere ontvangers verstrekt indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten en/of indien wij anderszins wettelijk verplicht zijn dit te doen.

4.2.4 Duur van de opslag
De persoonsgegevens worden automatisch gewist 4 weken na het einde van de verbinding, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die zich daartegen verzetten.

4.2.5 Recht op wissen, bezwaar en correctie
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker heeft derhalve geen recht op verwijdering, bezwaar of correctie.

4.3 Contact opnemen met onze teams

4.3.1 Algemeen
Onze contactformulieren bieden een gemakkelijke manier om typische vragen over producten en diensten online naar ons te sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen zijn: Verzoek om gedrukt informatiemateriaal, zoeken van een dealer of installateur, gebruik willen maken van een online dienst van CLAGE, registratie voor een evenement, technische vragen, verkoopgerelateerde vragen, algemene vragen, enz.
Als u ons via het contactformulier een vraag stelt, worden de volgende gegevens door ons verwerkt met het oog op de behandeling van de vraag:
- Persoonlijke basisgegevens
- adresgegevens
- communicatiegegevens
- Gegevens met betrekking tot uw aanvraag

U kunt ook contact met ons opnemen via de opgegeven e-mailadressen. In dat geval worden uw persoonsgegevens die per e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

In beide gevallen zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de interne verwerking van de aanvraag en de communicatie die daarvoor nodig is.

4.3.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. Indien het contact gericht is op het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO (toestemming).

4.3.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend door ons bedrijf en de daarmee verbonden verwerkers verwerkt.

4.3.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er vindt geen doorgifte van gegevens plaats naar landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen).

4.3.5 Duur van de opslag
Uw gegevens worden verwerkt in het kader van het contact met u en worden gewist na het einde van het doel, d.w.z. wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren om verwerking te voorkomen.

4.3.6 Recht op informatie, wissen, verzet en correctie
U hebt te allen tijde de mogelijkheid de verwerking van persoonsgegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Indien u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met u, worden in dat geval gewist.

4.4 Bereiksmetingen om de website te optimaliseren

4.4.1 Algemeen
Wij gebruiken het onderdeel "etracker" op deze website. etracker is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website vanwaar een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken.

4.4.2 etracker
De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse.

De door etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarom onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en onderscheiden met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van Art. 6 Par. 1 lit. f (gerechtvaardigd belang) van de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO). Onze zorg in termen van de DSGVO (legitiem belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze webaanwezigheid. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons belangrijk is, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk kunnen maken, zoals het IP-adres, inloggegevens of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er wordt geen ander gebruik gemaakt van de gegevens, noch worden ze samengevoegd met andere gegevens of doorgegeven aan derden.

Bezoekers van deze website hebben ook de mogelijkheid om de toestemmingsvrije en cookievrije tracking uit te schakelen. Bij het uitschakelen wordt een technisch noodzakelijke cookie geplaatst, die geldig is totdat de browser wordt afgesloten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

4.5 Weergave van kaarten om u te helpen ons te vinden

4.5.1 Algemeen
Onze website maakt gebruik van de dienst "OpenStreetMap" om u bijvoorbeeld onze gespecialiseerde partners of andere locaties op een wegenkaart te tonen en het voor u gemakkelijker te maken ons te vinden.

4.5.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u deze website opent, worden persoonsgegevens automatisch doorgegeven aan de dienstverlener, overeenkomstig punt 4.2. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats om de weergave van de positie van onze gespecialiseerde partners, enz. mogelijk te maken. (Gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO).

4.5.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
De exploitatiemaatschappij van de OpenStreetMap-componenten is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

4.5.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er zullen geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen.

4.5.5 Duur van de opslag
Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

4.5.6 Recht op wissen, bezwaar en correctie
Aangezien er geen persoonsgegevens worden opgeslagen, is er geen recht op wissen, bezwaar of correctie.

4.5.7. Diversen
Als u in het gedeelte "Routeplanner" op een dienst van uw keuze klikt, wordt u direct doorgestuurd naar de desbetreffende aanbieder. Daarbij worden de in punt 4.2 genoemde gegevens automatisch toegezonden. De gegevensbeschermingsverklaringen van de desbetreffende aanbieder zijn van toepassing.

4.6 Presentatie van bedrijfs- en productfilms

4.6.1 Algemeen
Wij integreren de video's van het platform "YouTube". Onze video's dienen als informatiebron voor eindklanten, gespecialiseerde partners en andere personen die zich willen informeren over onze onderneming, onze producten en onze diensten. De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

4.6.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Bij het oproepen van deze website worden persoonsgegevens automatisch doorgegeven aan de dienstverlener, overeenkomstig punt 4.2. De gegevens worden verwerkt om de weergave van de video's mogelijk te maken (rechtmatig belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO).

4.6.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

4.6.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Uw persoonlijke gegevens kunnen binnen Google worden doorgegeven aan een derde land (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) in overeenstemming met uw toestemming op grond van art. 49 (1) a DSGVO.

4.6.5 Duur van de opslag
We weten niet hoe lang YouTube of Google de bovenstaande gegevens zullen bewaren.

4.6.6 Recht op wissen, bezwaar en correctie
Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van Google: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out in de Google-account: https://adssettings.google.com/authenticated

4.7 Apparaatregistratie

4.7.1 Algemeen
Met de apparaatregistratie kunnen klanten gekochte producten registreren met communicatiegegevens, persoonlijke stamgegevens en apparaatspecifieke gegevens (artikelnummer, serienummer, enz.). Daartoe kan de klant inloggen met zijn wachtwoord en vervolgens zijn geregistreerde apparaten en de geregistreerde gebruikers online oproepen. Registratie van apparaten is ook mogelijk zonder login.

4.7.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
CLAGE biedt de registratie van het apparaat aan als een vrijwillige dienst voor een betere service bij de klantenservice. In dit geval is de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming).

4.7.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
Met de dienstverlener is een orderverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig art. 28 DSGVO. Bovengenoemde gegevens worden alleen doorgegeven aan CLAGE.

4.7.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen).

4.7.5 Duur van de opslag
De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen overeenkomstig § 257 HGB en § 147 AO.

4.7.6 Recht op wissen, bezwaar en correctie
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. Indien u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met u, worden in dat geval gewist.

- - - - - - - - - -

De volgende punten (4.8. tot 4.10.) hebben betrekking op het beschermde partnergedeelte van onze website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor geregistreerde bestaande klanten. Om toestemming voor dit gebied te krijgen, moeten bestaande klanten ons schriftelijk om toegang verzoeken met gebruikmaking van hun klantnummer. Zij ontvangen van ons een wachtwoord en kunnen zich dan samen met hun klantnummer aanmelden. Na een succesvolle aanmelding wordt de toegangsmachtiging met een cookie opgeslagen voor maximaal 30 dagen.

- - - - - - - - - -

4.8 Onderdelenwinkel

4.8.1 Algemeen
Op deze pagina kunnen bestaande klanten reserveonderdelen kopen. Klant-, order- en artikelspecifieke gegevens worden opgeslagen.

4.8.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Met deze dienst biedt CLAGE een verbeterde service op het gebied van klantenservice. Wij bieden deze dienst vrijwillig aan onze klanten aan.
De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. Indien het contact gericht is op het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO (toestemming).

4.8.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
Bovengenoemde gegevens worden alleen doorgegeven aan CLAGE.

4.8.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen).

4.8.5 Duur van de opslag
De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen overeenkomstig § 257 HGB en § 147 AO.

4.8.6 Recht op wissen, bezwaar en correctie
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. Indien u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met u, worden in dat geval gewist.

4.9 Onlineserviceverslag

4.9.1 Algemeen
Op deze pagina kunnen dienstverlenende partners in opdracht van CLAGE hun werkzaamheden documenteren die op instigatie van CLAGE zijn uitgevoerd. Order-, locatie-, apparatuur-, materiaal- en factureringsgegevens worden opgeslagen.

4.9.2 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Wij bieden deze dienst op vrijwillige basis aan onze dienstverleners aan. De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. Indien het contact gericht is op het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO (toestemming).

4.9.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
Bovengenoemde gegevens worden alleen doorgegeven aan CLAGE.

4.9.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen).

4.9.5 Duur van de opslag
De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen overeenkomstig § 257 HGB en § 147 AO.

4.9.6 Recht op wissen, bezwaar en correctie
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. Indien u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met u, worden in dat geval gewist.

4.10. Klantenonderzoek ("Feedback")

4.10.1 Algemeen
Op deze pagina kunnen bestaande klanten ons op een schaal van 1 tot 6 vertellen hoe tevreden zij zijn over onze producten en diensten.

4.10.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Deze dienst biedt klanten de mogelijkheid om CLAGE te beoordelen. Het dient om onze producten, onze diensten en onze reclame te verbeteren. Wij bieden deze dienst vrijwillig aan onze klanten aan. De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. Indien het contact gericht is op het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO (toestemming).

4.10.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
Bovengenoemde gegevens worden alleen doorgegeven aan CLAGE.

4.10.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er worden geen gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen).

4.10.5 Duur van de opslag
De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen overeenkomstig § 257 HGB en § 147 AO.

4.10.6 Recht op wissen, bezwaar en correctie
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. Indien u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

4.11. Facebook fan pagina
Op onze Facebook fan pagina https://de-de.facebook.com/clage.de/ bieden wij u een verdere informatie service van onze diensten aan.

4.11.1 Aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u bij het gebruik van de fanpagina aan Facebook verstrekt, gebruiken wij om het gebruik van onze fanpagina te analyseren en om ons aanbod af te stemmen op de doelgroep. Daarbij maken wij gebruik van statistische rapporten zoals het totale aantal bekeken pagina's, "vind-ik-leuks", gebruikte apparaten, pagina-activiteit, postinteracties en bereik, gebruikersactiviteit (opmerkingen, gedeelde inhoud, reacties), herkomst (land en stad), taal, winkelweergaven en -kliks, leeftijdsgroep, geslacht, opleidingsniveau, beroep, relatiestatus, klikken op telefoonnummers of Facebookgroepen die aan onze pagina zijn gekoppeld. Wij gebruiken bijvoorbeeld de verdelingen naar leeftijd en geslacht voor een aangepast adres, een aantrekkelijk design en de voorkeurtijdstippen van de gebruikers voor een geoptimaliseerde planning van onze berichten qua tijd en inhoud.

4.11.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Voor de aangeboden informatiedienst zijn wij samen met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, gezamenlijk verantwoordelijk overeenkomstig art. 26 DSGVO https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om de aandacht te vestigen op onze diensten en om contact met u te kunnen opnemen.

4.11.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
Facebook Insights en de volledige Facebook fan pagina is een dienst van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Facebook voert als aanbieder de voor onze statistieken vereiste enquêtes en evaluaties van persoonsgegevens uit en kan zo op basis van deze gegevens een persoonlijke referentie vaststellen. Voor deze verdere gegevensverwerking is alleen Facebook verantwoordelijk.

4.11.4 Duur van de opslag
Wij weten niet hoe lang Facebook deze gegevens zal bewaren.

4.11.5 Recht op informatie, correctie, verzet en schrapping
In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/, waarmee u akkoord bent gegaan bij het aanmaken van uw Facebook-profiel, kunnen wij echter abonnees of gebruikers van onze fanpagina identificeren en uw profiel en andere gedeelde informatie van hen bekijken en contact met u opnemen. Aangezien alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met Facebook als u uw in punt 5 genoemde rechten wilt uitoefenen. Meer informatie hierover vindt u in de links naar de gegevensverwerking bij Page Insights https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data en naar gegevensbescherming https://www.facebook.com/about/privacy. Het volledige gegevensbeleid van Facebook https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy geeft u een overzicht van de gegevensverwerking door Facebook.

Als alternatief bieden wij u op het in punt 3 genoemde adres ondersteuning aan om uw rechten tegenover Facebook te doen gelden.

4.12. Spraakbesturing met de hulp van derden

4.12.1 Algemeen
Wij bieden u de mogelijkheid om onze producten te bedienen met de spraakbesturing Alexa van Amazon of Google Assistant. Hiervoor moet je je bij ons registreren in de CLAGE Cloud, zodat er een verbinding tot stand kan worden gebracht tussen je Alexa of Google apparaat en het CLAGE product.
Tijdens de registratie worden uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord verwerkt. U moet de registratie verifiëren door het e-mailadres te bevestigen. Het registratieproces leidt tot de verwerking van het IP-adres van uw eindapparaat en de bijbehorende tijdsgegevens.

4.12.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor de initiëring, uitvoering of beëindiging van een contract in de zin van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. De inschakeling van onze dienstverleners is gebaseerd op ons legitieme belang bij een veilige en efficiënte verstrekking van ons aanbod overeenkomstig art. 6 (1) f DSGVO juncto art. 28 DS-GVO (orderverwerking).

4.12.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan bevoegde medewerkers en andere dienstverleners, zoals Amazon EU SARL, 5 Rue Plaetis, 2338 Luxemburg (hierna: Amazon) of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (hierna: Google), om de verbinding tussen de apparaten en de orderverwerkers tot stand te brengen in het kader van ondersteunings- en onderhoudsactiviteiten.

4.12.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en passende waarborgen
Uw registratiegegevens worden verwerkt in een datacentrum in Duitsland bij Amazon. Aangezien niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse moederorganisatie ook toegang heeft tot deze gegevens, is een overeenkomst in de zin van artikel 46, lid 2, onder d), DSGVO gesloten om een passende bescherming van uw gegevens te waarborgen.

4.12.5 Duur van de opslag
De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de CLAGE Cloud zolang je gebruik maakt van de dienst. De gegevens worden niet automatisch gewist. Hoe u uw gegevens kunt wissen, leest u in punt 4.13.6.

4.12.6 Recht op verwijdering en correctie
U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen. Daartoe volstaat het een e-mail te sturen naar de in punt 3 vermelde contactgegevens, met gebruikmaking van het bij de registratie gebruikte e-mailadres.

4.12.7 Overige informatie
Voor de verbinding met onze apparaten is het aanmaken van een gebruikersaccount in de CLAGE Cloud noodzakelijk. Als onderdeel van het gebruik worden de gebruikers-ID en de apparaat-ID ter verificatie in versleutelde vorm aan Amazon doorgegeven.
De gebruiksgegevens van de klant worden bij Amazon opgeslagen. CLAGE heeft zelf geen toegang tot deze gegevens. De gebruiksvoorwaarden waarmee u hebt ingestemd als onderdeel van de diensten met Amazon zijn van toepassing. Meer informatie vindt u bij Amazon in het privacybeleid en in de helpfunctie "Alexa, Echo-apparaten en uw privacy".

4.13. Nieuwsbrief per e-mail
Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen.

4.13.1 Aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief met uw toestemming wordt verzonden. Daarbij laat de potentiële ontvanger zich opnemen in een distributielijst. Vervolgens wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld de registratie op een juridisch veilige manier te bevestigen door middel van een bevestigings-e-mail. Pas als de bevestiging is ontvangen, wordt het adres actief opgenomen in de distributielijst. Wij loggen of en, zo ja, welke onderwerpen voor u van bijzonder belang zijn. Zo kunnen wij ontvangers van een nieuwsbrief die niet langer geïnteresseerd zijn, verwijderen en onze bijdragen aantrekkelijker maken.

4.13.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het toezenden van de gevraagde informatie en aanbiedingen.
De toestemming die wordt verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO, juncto. Art. 7 DSGVO voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kan op elk moment worden herroepen, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de e-mailnieuwsbrief.
De maatregelen ter bescherming van gegevens worden steeds technisch bijgewerkt; daarom verzoeken wij u zich regelmatig op de hoogte te stellen van onze maatregelen ter bescherming van gegevens door onze informatie over gegevensbescherming te raadplegen.

4.13.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd door interne bevoegde werknemers en aangewezen verwerkers in overeenstemming met art. 28 DSGVO. Het bedrijf Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, wordt als verwerker gebruikt. Het is Sendinblue verboden uw gegevens te verkopen en te verwerken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Sendinblue is een Duitse, gecertificeerde provider, die is geselecteerd in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Federale Wet Gegevensbescherming.

4.13.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

4.13.5 Duur van de opslag
Uw gegevens worden bewaard zolang de e-mailnieuwsbrief wordt aangeboden, uw e-mailadres bestaat of u uw toestemming niet hebt ingetrokken. Indien u tijdens de registratie de registratielink niet bevestigt, worden uw gegevens na 7 dagen gewist.

4.13.5 Recht op verwijdering en herroeping
U kunt uw toestemming op elk moment en kosteloos intrekken. Gebruik daarvoor de link "unsubscribe" in de e-mailnieuwsbrief.

4.13.6 Verdere informatie
Meer informatie vindt u hier: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go

4.14. Live seminars en opleidingen

4.14.1 Algemeen
De informatie over gegevensbescherming wordt verstrekt in verband met uw inschrijving en deelname aan live seminars en trainingen (hierna "seminars" genoemd). Wij hebben uw gegevens nodig om de seminars te kunnen plannen en uitvoeren. Afhankelijk van het toepassingsgebied dienen verschillende verordeningen als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens.

De seminars worden gedeeltelijk gefinancierd door reclame, d.w.z. dat wij ze gebruiken om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te behouden. Na de seminars zullen wij - in overeenstemming met onze deelnemingsvoorwaarden - de deelnemers uitnodigen voor vervolgseminars of, indien nodig, rechtstreeks contact met hen opnemen om verdere producten en diensten aan te bieden per e-mail of telefoon.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen of die u zelf verstrekt in de loop van de seminars:
- Persoonlijke hoofd- en communicatiegegevens, zoals schermnaam, voor- en achternaam, taalinstelling, bedrijf indien van toepassing, e-mailadres en telefoonnummer.
- Vergaderingsmetadata, zoals onderwerp en duur van de vergadering, begin en einde (tijd) van deelname, beschrijving van de vergadering (optioneel), chatstatus, deelnemers, IP-adressen, Mac-adressen en andere apparaat-ID's indien van toepassing; geschatte locatie van het eindapparaat om verbinding te maken met het dichtstbijzijnde datacentrum; apparaat/hardware, informatie zoals apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker of type verbinding of onderzoeksgegevens
- Opnames van vergaderingen: mp4 van alle video- en audio-opnames en presentaties, m4a van alle audio-opnames, tekstbestand van alle chats die tijdens de vergadering plaatsvonden, audio-logbestand en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst werd gedeeld
- Chat logs
- Gegevens over telefoongebruik, zoals nummer van beller, naam van land, IP-adres, nummer van contactpersoon in noodgevallen, begin- en eindtijd, hostnaam, e-mail en Mac-adres van het gebruikte apparaat

Geautomatiseerde profilering of besluitvorming is niet gepland en zal ook niet plaatsvinden.

4.14.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Planning van de seminars, verzending van uitnodigingen en eerste informatie ter voorbereiding.
- Controleren en documenteren van de deelnemers aan het seminar en vaststellen van de volledigheid van de deelnemers
- Het leiden van de seminars, inclusief het beantwoorden van vragen van deelnemers in de chatruimte
- Voorbereiding van (online) enquêtes ter evaluatie van de seminars en onderwerpen voor vervolgseminars
- Toezending van informatiemateriaal na de studiebijeenkomst
- Maatregelen ter waarborging van de kwaliteit, bijvoorbeeld het opstellen van statistieken of het uitvoeren van evaluaties om de follow-up seminars te plannen en te optimaliseren
- het uitvoeren van follow-up direct marketing maatregelen met deelnemers
- Toezending van uitnodigingen voor vervolgseminars aan specifieke doelgroepen
- Archivering van namen van deelnemers voor boekhoudkundige en fiscale controledoeleinden

Indien wij seminars organiseren in het kader van de initiatie of uitvoering van contractuele relaties overeenkomstig onze deelnamevoorwaarden, worden uw gegevens verwerkt in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Dit omvat ook de follow-up van de deelname, het verzenden van uitnodigingen voor vervolgseminars en het contacteren van onze verkoopafdeling voor reclamemaatregelen.

Indien wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verwerken, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO. Dit komt regelmatig aan de orde als de deelname aan seminars moet worden bewezen.

Indien er een video- of audio-opname van de seminars moet worden gemaakt en daarbij uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u hierover vooraf geïnformeerd en wordt uw toestemming verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO).

Indien er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn, is de planning en uitvoering van de seminars gebaseerd op een belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in het
- efficiënte, flexibele uitvoering van de seminars wat tijd en plaats betreft,
- Om de deelname te bewijzen of de rechten van de betrokkene te doen gelden,
- het waarborgen van de IT-werking en de beveiliging van de verwerking en de
- de verdediging of het instellen van rechtsvorderingen door ons of door derden.
- Het meten en vergroten van onze seminars door het analyseren van statistische evaluaties.

4.14.3 Ontvangers of categorieën ontvangers

Uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan
- intern gemachtigde medewerkers voor de planning en uitvoering van de studiebijeenkomsten.
- Dienstverleners die belast zijn met de organisatie en uitvoering van de studiebijeenkomsten of met de statistische analyse (verwerkers van bestellingen) en hun onderaannemers. Onze dienstverleners hebben toegang tot uw gegevens overeenkomstig de instructies voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.
- Overheidsinstanties en -instellingen (bv. regeringskantoren, belastingdiensten) in geval van een wettelijke of officiële verplichting, bv. voor boekhoudkundige doeleinden in geval van deelname aan seminars.
- Juridische adviseurs, voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging en de handhaving van rechtsvorderingen.

Wij kunnen het product "Teams" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, gebruiken om de seminars te organiseren. Met de dienstverlener is een overeenkomst in de zin van artikel 28 DSGVO gesloten voor de opdrachtgerelateerde uitvoering van de seminars. De Europese vertegenwoordiger is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Ierland.

4.14.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Met bovengenoemd bedrijf is een passend beschermingsniveau voor de gegevensverwerking vastgesteld door de EU-normclausules inzake gegevensbescherming overeen te komen. Nadere informatie over deze overeenkomst is te vinden op: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-EU-Model-Clauses?view=o365-worldwide

4.14.5 Duur van de opslag
Het wissen van gegevens in ons bedrijf wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, met betrekking tot zakelijke brieven na zes jaar, met betrekking tot facturering na tien jaar. In het geval van toestemming van de deelnemer worden de gegevens gewist zodra de toestemming wordt ingetrokken, rekening houdend met eventuele wettelijke bewaartermijnen. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

4.14.6 Recht op informatie, wissen, verzet en correctie
U hebt de mogelijkheid om uw uitnodiging voor het seminar op elk moment te annuleren. Meer informatie hierover vindt u in de deelnemingsvoorwaarden. Indien u geen verdere informatie over onze seminars, producten of diensten wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken. Nadere informatie is te vinden in het deel over de rechten van de betrokkene.

4.14.7 Verdere informatie
Hieronder vindt u meer informatie over de gegevensverwerking en de dienstverlener:
Voorwaarden voor deelname aan onze seminars: https://www.clage.de/de/Mediacenter/6c1da886822c67822bcf3679d04369fa/CLAGE-Live-Seminare-Teilnahmebedingungen.pdf
Beveiliging en compliance in Microsoft Teams: https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/security-compliance-overview
Microsoft privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

4.15. Prijsvragen

4.15.1 Algemeen
In het kader van de wedstrijd worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
- Persoonlijke basisgegevens, bv. voornaam, achternaam, bedrijf
- Communicatiegegevens, bv. telefoonnummer of e-mailadres
- Adresgegevens, zoals adres
- Leeftijdscontrole
- Loggegevens, zoals tijdstempel, aanvaarding van voorwaarden en condities of toestemming voor reclame
- Gegevens over loterijen, zoals naam van de loterij, status

4.15.2 Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van de wedstrijd, in het bijzonder echter voor het bepalen en meedelen van de winnaars, voor het beantwoorden van eventuele vragen over de winnaars en voor het uitreiken van de prijzen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Indien u verdere informatie over promoties, producten of diensten wenst te ontvangen, zal dit gebeuren in overeenstemming met uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a) in samenhang met Art. 7 DSGVO. Art. 7 DSGVO, die u optioneel kunt toestaan tijdens uw deelname.

Bovendien worden de gegevens van de winnaars om fiscale redenen opgeslagen overeenkomstig art. 6, lid 1, eerste alinea, onder c), DSGVO. Uw gegevens zullen ook worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor
- een goede uitvoering van het vergelijkend onderzoek,
- management en het bewijs van de gegeven toestemming,
- voor de verdediging of de bewering van rechtsvorderingen of
- voor de beveiliging van de gegevensverwerking
nodig is. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt in overeenstemming met het gerechtvaardigde belang van ons of derden op grond van Art. 6 par. 1 UAbs 1 lit. f) DSGVO.

Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen indien aan de wettelijke vereisten overeenkomstig artikel 6, lid 4, DSGVO is voldaan. In dat geval zullen wij uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, DSGVO.

4.15.3 Ontvangers of categorieën ontvangers
De gegevens van de deelnemers worden doorgegeven aan interne, gemachtigde medewerkers van de verantwoordelijke partij, aan IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten en, indien nodig, aan het logistieke bedrijf voor de levering van de prijzen. De gegevens zullen op ad hoc-basis aan juridische adviseurs worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de verdediging en de handhaving van rechtsvorderingen.

4.15.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Er zullen geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen.

4.15.5 Duur van de opslag
Alle gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor het doel en voor de duur van de wedstrijd en worden gewist na voltooiing en uitreiking van de prijs, tenzij er een wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren. De persoonsgegevens van de winnaars worden om fiscale redenen gedurende 10 jaar bewaard. Uw gegevens worden gewist indien er geen legitieme belangen van ons of van derden in het geding zijn, zoals garantieaanspraken of de verdediging en verdediging van rechtsvorderingen.

5. Rechten van de betrokkene
Voor zover uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website en bij het gebruik van de diensten worden verwerkt, hebt u de volgende rechten, die u bij de voornoemde instanties kunt doen gelden, voor zover aan de wettelijke vereisten in de zin van de DSGVO is voldaan:

- Art. 15 DSGVO: Recht op informatie van de betrokkene
U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die de voor de verwerking verantwoordelijke over u verwerkt.

- Art. 16 DSGVO: Recht op rectificatie
Indien uw persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u verzoeken dat de onnauwkeurige informatie wordt gecorrigeerd of dat de onvolledige informatie wordt aangevuld.

- Art. 17 DSGVO: Recht op wissen
Onder de voorwaarden van art. 17 DSGVO kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw recht om gegevens te wissen hangt onder meer af van de vraag of de voor de verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens nog nodig heeft om zijn wettelijke taken te vervullen, dan wel of de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde een dwingend rechtmatig belang kan aantonen, zoals de verdediging of de verdediging van rechtsvorderingen.

- Art. 18 DSGVO: Recht op beperking van de verwerking
U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
- Indien u de juistheid van uw door de voor de verwerking verantwoordelijke opgeslagen persoonsgegevens betwist, heeft de voor de verwerking verantwoordelijke gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
- Indien de voor de verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van wissing.

- Indien u bezwaar hebt aangetekend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

- Art. 20 DSGVO: Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch worden verwerkt, aan u of aan een derde te laten verstrekken in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

- Art. 21 DSGVO: Recht van bezwaar
Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e) (verwerking noodzakelijk in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag) of f) (gerechtvaardigd belang) DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze informatie over gegevensbescherming.

Indien u bezwaar maakt, zal de voor de verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet meer worden gebruikt voor directe reclame.

- Art. 7, lid 3, DSGVO: Recht om toestemming in te trekken
U hebt het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

6. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de volgende toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming: De Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

7. Links naar andere internetsites
Onze website bevat links naar andere internetsites. Wij hebben geen invloed op de vraag of hun exploitanten de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor externe links naar inhoud van derden.

8. Beveiliging van de verwerking
Deze site maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

9. Geldigheid en actualisering
Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website of de invoering van nieuwe technologieën kan het noodzakelijk worden deze verklaring gegevensbescherming met ingang van de toekomst te wijzigen. Wij raden u aan de huidige gegevensbeschermingsverklaring in te zien.

- - -
29.07.2021